Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Boerboelit ry

2§ Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen kotipaikka on Mäntsälä ja toiminta-alueena koko maa.

3§ Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.

4§ Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten boerboeleiden jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, sekä harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, sekä antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa.
Yhdistys pitää yhteyttä muihin kenneltoimintaa harrastaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin sekä viranomaisiin.

5§ Varojen hankinta
Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.
Ne voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille, kuten myös varsinaisina jäseninä oleville henkilö- ja yhdistysjäsenille.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianmukaisella luvalla myös rahakeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä häntä suosittelee.
Yhdistykseen voi myös kuulua perheenjäseniä, kannattavia jäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä.
Perheenjäseniä ovat henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Ainaisjäsen on henkilö, joka on ollu yhtäjaksoisesti jäsenenä 20 vuotta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet sekä ainaisjäsenet.

7§ Jäsenen eroaminen
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.
Jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen kokous on valinnut.
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolme jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Hallituksen tehtävinä on
-kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin-valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
-hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
-edustaa yhdistystä ja hoitaa sen juoksevat asiat
-muodostaa sisäisen toiminnan tehostamiseksi tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
-hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita

10§ Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa

11§ Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille / toiminnantarkastajille, jonka on esitettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Vuosikokous valitsee niiden puheenjohtajat, jotka esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokouksien ja hallituksen antamia ohjeita.

13§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen; tammi-toukokuussa.
Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus.
Kannattavilla jäsenillä ja perhejäsenillä on läsnäolo -ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta äänestyksissä.
Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Hallituksen on kutsuttava tällainen kokous koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluttua asian esittämisestä.

14§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla tai yhdistyksen omalla Facebook sivustolla.

15§ Yhdistyksen kokoukset
-kokouksen avaus-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-hyväksytään kokouksen työjärjestys-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille-vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo­ ja menoarvio-vahvistetaan liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus-valitaan hallitus 8§:n mukaan-valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo­ ja menoarvio
 8. vahvistetaan liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus 8§:n mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16§ Sääntöjen muutokset
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoksesta. Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa mikäli kaksi kolmasosa (2/3) läsnä olevista jäsenistä yhdistyksen kokouksessa hyväksyy muutoksen.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

18§ Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Luo kotisivut ilmaiseksi!